VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INNAN DU BOKAR DIN RESA

[tillbaka till huvudmenyn]   [tider]   [priser]   [våra färjor]   [våra hamnar]   [bokning]   [information]


Bokning

1. När du bokar plats via Ferry Center måste du också köpa din biljett via Ferry Center. Vi har alltså ingen möjlighet att stå till tjänst med bokningsservice för dig som vill köpa din biljett i hamnen.

2. Vi gör inga 'preliminärbokningar'. Detta betyder att din bokning är bindande från det att den blivit bekräftad av rederiet. Med bindande menar vi att du är betalningsansvarig för varje bokning som bekräftats enligt dina önskemål eller där du accepterat ett av rederiet erbjudet alternativ. Vi ber dig observera detta. Är du aldrig så litet osäker - boka inte plats eftersom varje annullering orsakar mycket extraarbete, kostnader och i vissa fall också irritation hos våra huvudmän.

3. Du bokar din resa via email, fax, genom att utnyttja Ferry Centers bokningssida eller per telefon. I de allra flesta fall så bekräftas din bokning inom 24 timmar efter det att den registrerats hos oss. Du får en skriftlig bekräftelse där alla detaljer kring din reservation specificerats.

Några detaljer är speciellt viktiga att observera:

- om du väljer hyttplats i delad hytt så innebär detta att du kommer att dela hytt med personer av samma kön. Är ni en man och en kvinna som önskar del i fyrbäddshytt, kommer ni alltså att ligga i två olika hytter.

- en utsides hytt innebär att hytten ligger mot fartygets utsida och att den alltså är försedd med fönster eller ventil/fönsterglugg. En utsides hytt har normalt inte högre standard än en motsvarande insideshytt, det är bara fönstret som skiljer.

- var noga med att din bil registreras med korrekta mått. Både höjden och längden är av största  betydelse. Rederiet kan neka dig ombordkörning om du anländer med ett högre eller längre fordon än du bokat plats för.

- Det är i och med nya säkerhetsbestämmelser av största vikt att alla passagerare registreras med korrekta namn. Se till att du har alla passagerares namn och födelsedata noterade innan du påbörjar din bokning.


 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställningsskydd som täcker kostnader i samband med avbeställning på grund av sjukdom o dyl. ingår ej. Vi rekommenderar att separat avbeställningsförsäkring tecknas.
Priser

4. Det pris du betalar för den bokning som du gör via Ferry Center är bestämt av rederiet och gäller för hela Ferry Centers marknadsområde.  Detta betyder att priset normalt vare sig är högre eller lägre än om du köper din biljett i andra länder. Vi kan dock inte garantera att priset alltid är direkt jämförbart. Vid inköp av biljett i Irland är priserna generellt sett högre än om man köper biljett i Skandinavien, beroende på lokala skatter och avgifter. I andra fall förekommer specialbiljetter där priset är satt efter lokala förhandlingar och där jämförbara biljetter inte finns på den svenska marknaden. Det är också vanligt att man betalar högre priser om biljetten köps i hamnkontoret på utresedagen. irish Ferries tillämpar numera flytande prissättning. Systemet går ut på att man betalar mer för biljetten ju fler platser som är bokade på den aktuella avgången. Detta innebär att priserna varierar dag för dag och timma för timma. Principen är att man tillämpar ett lågt pris när det finns gott om plats och sedan stiger priset ju fler som är inbokade på den aktuella avgången. Priset i bokningsögonblicket är det pris som gäller, oavsett om bokningen sker i Sverige eller i utlandet. Generellt rekommenderas tidig bokning för att få lägsta pris. Det står rederierna fritt att tillämpa differentierad prissättning. Att priset är lägre eller högre på andra marknader utgör ingen grund för tilläggsdebitering eller nedsättning av det svenska priset. Såvida inget annat anges avser priset SVENSKA KRONOR (SEK).

Om du bokar via Ferry Center får du ett pris i Svenska Kronor, du får biljetten med hemifrån och du är garanterad en plats. Vi tillämpar ingen omräkning till annan valuta enligt dagskurs.

Vill du köpa biljett i hamnen får du göra det på plats, vilket naturligtvis är fullt möjligt under förutsättning att avgången inte är fullbokad.

- Har du Interrail-kort eller motsvarande är du på vissa rederier berättigad till nedsatt pris. OM detta innefattar Irish Ferries framgår av de handlingar som du får tillsammans med ditt Interrail-kort. Rabatten lämnas mot uppvisande av kortet vilket gör att du inte kan köpa eller boka din resa genom Ferry Center om du omfattas av Interrail-reglerna. Bokning sker istället direkt i hamnen.

- Vissa motororganisationer erbjuder sina medlemmar rabatter på färjeöverfarter. Såvida det inte klart framgår att avtal har tecknats med Ferry Center och det finns ett avtalsnummer som ska uppges i samband med platsreservation, gäller inte rabatterna vid bokning via Ferry Center. Biljett till rabatterat pris får därför köpas i hamnen.

- Det är fullt möjligt att boka Irish Ferries överfarter direkt på rederiets irländska hemsida. Denna service är främst avsedd för den irländska marknaden och rutinerna är inte alltid anpassade efter att bokning sker från Skandinavien. Vid sådan bokning kan Ferry Center inte assistera i de fall som biljett ej kan avhämtas i hamnen eller om rutiner för betalning, ändring etc. inte fungerar  Tänk också på att det på att det ofta är speciella regler för internetbokningar! (begränsade möjligheter att ändra och annullera etc.)  För att Ferry Center ska kunna hjälpa er, krävs att bokningen finns registrerad i vårt bokningssystem.Bokningsavgift

5. När du bokar via Ferry Center tillkommer en bokningsavgift. Bokningsavgiften är SEK 200.
Du betalar en bokningsavgift per rederi som du bokar.
Bokar du din resa senare än 15 dagar innan avresedatum, höjs bokningskostnaden till SEK 300, beroende på att sådana bokningar måste hanteras manuellt utanför våra ordinarie rutiner. Bokningskostnad utgår alltid, oberoende av vad för resa du bokar och oberoende av priset för resan - om inget annat klart anges i prislistan. De flesta som bokar resa hos oss gör detta tidigare än 90 dagar före avresedatum och berörs därför inte av den högre kostnaden. 
Boknings- och hanteringskostnader återbetalas inte om din resa annulleras.

Betalning

6. Bokar du i god tid, dvs mer än 40 dagar innan din utresa från Sverige, erlägger du en depositionsavgift så snart du erhållit din bokningsbekräftelse från oss. Depositionsavgiften utgör normalt 20% av resans pris, men variationer förekommer. Resterande belopp ska erläggas senast 40 dagar innan utresedatum. Bokar du senare än 40 dagar innan utresedatum - eller om totalbeloppet för din resa understiger SEK 2500:- skall totalbeloppet erläggas direkt när du får din bekräftelse och vara bokfört på vårt konto senast 5 dagar efter bokningstillfället.
Specialregler kan förekomma. Detta framgår dels av bokningsformuläret, dels av meddelande på rederiets hemsida och i rederiets broschyr/informationsblad.

7. Så snart som totalbeloppet bokförts på vårt konto, och resan är att betrakta som slutbetald, påbörjar vi utskriften av dina färdhandlingar. Biljetter översändes c:a 20 dagar innan utresedatum. Försenad inbetalning medför försenad färdhandlingsutskrift. Tvingas vi skicka färdhandlingar med expresspost utgår extrakostnad. 

8. Kontrollera dina biljetthandlingar genast vid mottagandet. Underrätta Ferry Center omgående om det är något som inte överensstämmer med din bokning, om något saknas eller det är något som du inte förstår. Använd gärna e-post, där vår personal på info@irishferries.se är beredd att assistera dig. Uppge ditt namn och bokningsnummer vid all kontakt

Du har hos Ferry Center även möjlighet att betala med Kreditkort. (Ej American Express eller Diners Club)
- vid betalning med kreditkort, fyll i denna blankettResan

9. När du väl har fått dina färdhandlingar är det bara att se fram mot den stundande resan. Men kanske händer något oplanerat och oväntat som gör att du måste ändra dina ursprungliga planer. Om du tvingas avboka eller ändra din resa gäller följande
Blir du av med din biljett genom stöd eller annan anledning är det viktigt att du polisanmäler händelsen. Normalt kan ny biljett inte utställas utan kostnad utan du får betala fullt pris för den ersättningsbiljett du behöver. Däremot kan du ansöka om återbetalning av den förkomna biljetten genom att skicka oss en kopia av polisrapporten samt en beskrivning av vad som hänt. Normalt kan sådan biljett tidigast återbetalas ett år efter biljettens sista giltighetsdag. För sådan återbetalning tar såväl rederiet som Ferry Center ut en expeditionsavgift.

10. Sen gäller det bara att planera detaljerna kring resan och se till att du inte glömmer något. Ett tips är att ta kopia av era pass och körkort så att ni har underlag om olyckan skulle vara framme och ni behöver kontakta svensk beskickning i utlandet för att få nya handlingar.

11. När du närmar dig avresehamnen på avresedagen är det viktigt att du gör detta i god tid. Trafikstockningarna på Kontinenten kan vara betydande och det är lätt att missa det faktum att betalstationer på motorvägarna kan vara en flaskhals vars make man aldrig skådat. Var ute i så god tid att du hinner checka in din biljett i god tid innan den tidtabellsenliga avgångstiden. Kom förr en halvtimma för tidigt än 10 minuter för sent. Gällande incheckningstider ser du här (direktlinjerna) och här (irländska sjön)

12. Får du anledning till klagomål i hamnen, ombord på färjan eller på hotell som du bokat genom oss är det viktigt att du framför dina klagomål redan när du finns på plats. I många fall är det omöjligt att få korrigering till stånd i efterhand, samtidigt som behörig personal på ett enkelt och smidigt sätt kan rätta till felaktigheter direkt på ort och ställe. Du är givetvis ändå välkommen att meddela Ferry Center dina synpunkter på 'vårt' rederi. Det är genom den feed-back som vi får från dig och dina medresenärer som vi kan utveckla vårt produktsortiment och sätta press på de enskilda rederiernas utveckling.

13. Tvingas du avbeställa en del av resan sedan ni lämnat Sverige - om ni t.ex. blir färre personer som reser eller om ni inte kan utnyttja hemresan - är det viktigt att detta blir noterat på biljetter och färdhandlingar av rederiets hamnkontor eller av annan representant för rederiet. Vi kan inte garantera att detta medför att ni får någon återbetalning (en delvis utnyttjad biljett över Engelska kanalen eller Irländska sjön återbetalas normalt sett inte), men vi lovar att ansöka om återbetalning hos rederiet för er del om ni skickar in den påtecknade färdhandlingen till oss senast en månad efter hemkomsten.

Viktigt

14. Du bör observera att rederiet när som helst har rätt att ändra sina avgångs- och ankomsttider liksom sin linjesträckning, utan föregående avisering. Ferry Center ersätter inga följdkostnader beroende på sådan ändring, men är naturligtvis resenären behjälplig när det gäller att utverka ersättning från rederiet i händelse av ändring som medför merkostnader.

15. Rederiet förbehåller sig vidare rätten att förändra sina priser (höja eller sänka) fram till det tillfälle då biljetten är utställd. I extrema fall - såsom när myndigheterna höjer sina skatter och hamnavgifter med kort varsel - förbehåller sig rederiet rätt att avkräva resenären sådan extraavgift i samband med ombordstigning även om biljett redan tidigare är utfärdad.

16. Observera att de i tidtabellerna angivna restiderna är ungefärliga och endast avser tiden från det att färjan lämnar kaj tills att man anländer till destinationshamnens lotsstation. Det kan utöver detta ta flera timmar innan alla formaliteter i samband med avkörning, tull och passkontroll är avklarade. Tänk på detta när du planerar din resa vidare från hamnarna. I de fall ankomsttid ej är angiven i våra tidtabeller - fråga boningspersonalen om detta är av betydelse för din reseplanering. Det är värt att observera att varken rederiet eller Ferry Center påtar sig ansvar för att de angivna överfartstiderna innehålles och att försening av vilken orsak det än må vara ej berättigar till ersättning från vår eller rederiets sida.

17. I och med att resenären accepterat en bekräftad bokning från rederiets sida och betalat in sin depositionsavgift, är han eller hon bunden av rederiets  boknings- och befordringsbestämmelser. Det är resenärens skyldighet att själv sätta sig in i de bestämmelser som gäller. Ferry Center kan vara behjälplig för de resenärer som önskar kopia på gällande bestämmelser.
Rederiet har rätt att utan förgående avisering ändra sina boknings- och befordringsbestämmelser och utan att lämna ersättning till de resenärer som inte anser sig kunna acceptera ändringarna.

18. Vissa destinationer har begränsat med hotellkapacitet, vissa campingplatser är stängda under längre perioder av året osv. Det är resenärens egen skyldighet att förvissa sig om vilka förhållanden som råder på destinationen. Ferry Center har inga uppdaterade uppgifter om turistförhållandena på destinationen. Kontrollera på Internet, genom din motororganisation eller ta kontakt med destinationslandets statliga turistbyrå. Annullering av en resa på grund av att hotell ej kunnat bokas utgör alltså ingen 'förmildrande omständighet' när det gäller annullering av en färjeöverfart hos oss.

19. Irish Ferries har nu avslutat riskbedömningar på alla fartyg, som krävs enligt lagstiftningen, och som ett resultat av dessa bedömningar måste vi införa max 6 rullstolar per segling på alla fartyg. Detta bygger på vår förmåga att på ett säkert sätt evakuera alla passagerare ombord, inom den angivna tidsramen, i händelse av en nödsituation ombord.
 
I förordningarna anges att passagerare i denna kategori bör minst 48 timmar innan avresa meddela oss vilket handikapp man har. Om man missar detta är vi enligt lag inte skyldiga att
transportera dem.

20. Har du husdjur med dig på resan är det normalt att dessa husdjur 'inkvarteras' i burar på öppna däck eller i anslutning till bildäck. Dock saknas dessa burar på vissa fartyg, speciellt snabbfärjor, där det istället är vanligt att djuren får stanna i bilen på bildäck under överfarten. Det bör observeras att djur sällan eller aldrig får medföras i hytterna eller i de publika utrymmena på färjan. Till syvende och sist är det rederiet och fartygets kapten som avgör var djuret ska placeras under resan. Ferry Center har ingen kontroll över detta och kan under inga omständigheter garantera transportsättet för era husdjur.

21. Det förekommer ibland att resenär med inbokad resa hos Ferry Center ska åka vidare med annan färja som bokats genom annat rederi än det som representeras av oss. Det bör i detta sammanhang påpekas att om denna tillkommande transportlägenhet blir inställd, utgör detta ingen 'förmildrande omständighet' när det gäller annullering av en färjeöverfart hos oss. Standard avbeställningsregler gäller.

22. Ibland är oturen framme och den mänskliga faktorn gör att inte allt går enligt planerna. Om vi på Ferry Center begår ett misstag, bokar in dig fel eller förser dig med felaktiga handlingar som gör att du inte får de tjänster som du betalt för, vill vi självklart kompensera dig så att du blir nöjd. Vårt ansvar är alltid begränsat till det totalbelopp du betalt till oss och lämnad ersättning utgår alltid ifrån de tjänster du betalat för.  Om du bokat en hytt med dusch och toalett och erhåller en hytt med enbart toalett, lämnar vi maximalt ersättning med skillnaden mellan priset för mellanskillnaden mellan dessa båda hyttkategorier enligt rederiets ordinarie prislista. "Ideellt skadestång" utöver detta, lämnas inte. Kommer du inte tillrätta med problemet genom en dialog med oss, kan du alltid vända dig till Konsumentombudsmannen med ditt klagomål. Det är värt att observera att Ferry Center inte kan ställas till ansvar för bristande service från rederiets sida. Dock vill vi alltid hjälpa dig och föra din talan i fall som rör oenighet mellan dig och rederiet. Vi har goda kontakter med de rederier som vi representerar och anser oss ha goda möjligheter att hjälpa er att få rättelse eller kompensation.Om du vill ändra eller avboka din resa

Atenkonventionen är den konvention som reglerar bestämmelserna kring din resa med alla färjerederier.

Internethandel regleras av Distansavtalslagen - vi ber er speciellt lägga märke till att ångerrätt ej gäller vid avtal om transport och inkvartering

VIDARE TILL BOKNINGSFORMULÄRET


 

För innehållet på denna hemsida svarar Ferry Center Försäljnings AB i egenskap av Generalagent för Irish Ferries i Skandinavien.
Vi reserverar oss för fel och uteslutningar och förbehåller oss rätten att ändra tider, priser och andra fakta utan föregående avisering.

©Ferry Center Försäljnings AB, Gaffelgränd 16, 271 42 Ystad, Sverige
Senast uppdaterad 2015-05-22